Voiceless | BL
profile cover aaejercito
What if musika ang maglalapit sa kanilang tadhana? Mababago ba ng isang melodiya ang kanilang damdamin, at ipaglalaban ang parehong ritmo?
Joy View 84K Tap
# GL/BL | Romance